Θρασύβουλος Βλησίδης
Στοιχεία Γενικής Βιολογίας δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1950]