Π. Γ. Τσιλήθρας
Εγχειρίδιον ζωολογίας δια την Γ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1962, 5th edition]