Στυλ. Ε Κατάκης, Γεωρ. Ολ. Ανδρεάδης
Φυσική και Χημεία δια την Ε΄ Τάξιν του Δημοτικού
[1956]