Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Πρακτική γεωμετρία δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων και δια τα Αστικά Σχολεία
[1939]