Δ. Γιαννιάς, Δ. Γιαννάκος
Ιστορία των Νέων Χρόνων τάξις ΣΤ΄
[1955]