Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Ιστορία των νεότερων χρόνων. Δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων Παλαιού Τύπου
[1940]