Χρίστος Μαλλιαρός
Ιστορία των ανατολικών λαών και της αρχαίας Ελλάδος από των μηδικών πολέμων μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου δια την Β΄ Τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1959, 2nd edition]