Σ. Σπεράντσας, Σ. Δουφεξής, Λ. Βρανούσης, Β. Σφυρόερας, Θ. Μαρκόπουλος, Κ. Ρωμαίος
Νεοελληνικά Αναγνώσματα. Β΄ Γυμνασίου
[1965, 4th edition]