Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Ιστορία ελληνική και ευρωπαϊκή των νέων χρόνων. Γ΄ Λυκείου
[1979, 9th edition]