Θεόδωρος. Γ. Κύπριος
Εκλεκτά διηγήματα και λογοτεχνικά τεμάχια προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ και Δ΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1921, 3rd edition]