Ιγνάτιος Μοσχάκης
Τα Απολυτίκια ήτοι συλλογή και εξήγησις των απολυτίκιων της οκτώηχου των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και εορτών των αγίων : δια τας τρεις τάξεις των Ελληνικών Σχολείων
[1898]