Πλούταρχος, Μιχ. Χ. Οικονόμου (εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις)
Πλουτάρχου Περικλής Γ΄ Γυμνασίου
[1976, 4th edition]