Θουκυδίδης, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Θουκυδίδου Ξυγγραφή (Εκλογαί) δια την Δ΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1963, 15th edition]