Θεόδωρος. Γ. Κύπριος
Γαλλικόν βιβλίον της Α’ τάξεως τα πρώτα μαθήματα
[1938, 13th edition]