Περικ. Κ. Μακρής
Στοιχεία Φυσικής και Χημείας μετ΄ Ορυκτολογίας δια την Α΄ Τάξιν Εξαταξίων Γυμνασίων και των Ημιγυμνασίων
[1932, 1st edition]