Γεώργιος Δ. Παπαϊωάννου
Φυσική Ιστορία (Φυτολογία, Ζωολογία, ορυκτολογία) δια την Ε΄ Τάξιν των Δημοτικών σχολείων και για τον Α΄ χρόνο συνδιδασκαλίας Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων