Ι. Μάσσος, Α. Ζάγκας, Γ. Κούβελας
Χριστιανισμός και κόσμος Β΄ Λυκείου
[1981, 6th edition]