Ιωάννης Ε. Μεσολωράς
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1928, 4th edition]