Κωνσταντίνος Σ. Κατεβαίνης
Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσας μάλιστα δε της Αττικής Διαλέκτου προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1905, 8th edition]