Κυριάκος Κοσμάς
Ελληνική Χρηστομάθεια. Δια την Α΄ Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1922, 13th edition]