Λ. Βρανούσης, Β. Σφυρόερας, Γ. Καλαματιανός, Κ. Ρωμαίος, Π. Πάρρης
Νεοελληνικά αναγνώσματα Δ΄ Γυμνασίου
[1956, 1st edition]