Σειρά Εγκυκλίων μαθημάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων, Τόμος πέμπτος
[1870, 2nd edition]