Π. Ρομπότης
Σειρά Εγκυκλίων μαθημάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων, Τόμος ένατος.
[1869]