Σειρά εγκύκλιων μαθημάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων, Συνερανισθείσα. Τόμος Δ΄ .
[1861]