Κωνσταντίνος Κοντογόνης
Σειρά Εγκυκλίων μαθημάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων, Τόμος έβδομος.
[1859]