Σειρά εγκύκλιων μαθημάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων, Συνερανισθείσα. Τόμος Γ΄
[1859]