Σειρά εγκύκλιων μαθημάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων, Συνερανισθείσα. Τόμος Α΄ .
[1858]