Αντώνιος Γ. Παππαδάτος
Εκκλησιαστική ιστορία δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου
[1940]