Ανδρέας Ν. Σκιάς
Γνώμαι περί Αναδιοργανώσεως της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1921]