Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας
Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Διδασκομένων Μαθημάτων εν ταις Μέσαις Εξαταξίοις Εμπορικαίς Σχολαίς.
[1932]