Αθανάσιος Ιωάννου
Μαθήματα Χημείας Ανοργάνου και Οργανικής επί τη βάσει των νεωτάτων ειδικών συγγραφών προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων
[1921, 2nd edition]