Κωνσταντίνος Ι. Άμαντος
Ελληνική Ιστορία από του 395μ.Χ μέχρι υπό των Τούρκων Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Δια την Γ΄ Τάξιν του Γυμνασίου
[1918, 1st edition]