Ερρίκος Α. Σκάσσης
Γραμματική της λατινικής γλώσσης δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων νέου τύπου
[1940]