Γεώργιος Δ. Ζηκίδης
Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων της αττικής διαλέκτου. Προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1928]