Πλάτων, Σπ. Στουραΐτης
Πλάτωνος Απολογία του Σωκράτους δια την Τρίτην Τάξιν των Γυμνασίων
[1923, 2nd edition]