Παναγιώτης Δ. Φέρμπος
Νεοελληνικά αναγνώσματα προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων. Τόμος Α΄, περιέχων τα της Α΄ τάξεως.
[1901]