Μικρόν Αλφαβητάριον, σύμφωνος με τους εγκεκριμένους πίνακας δια τα μικρά παιδιά