Γεώργιος Βάρβογλης
Οργανική Χημεία δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1963, 4th edition]