Θρασύβουλος Βλησίδης
Στοιχεία Γενικής Βιολογίας δια την Δ΄ τάξιν Εξαταξίων Γυμνασίων
[1939, 6th edition]