Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς, Νικόλαος Φραγκίσκος (σχόλια)
Ξενοφώντος Ανάβασις (εκλογαί) δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1964, 15th edition]