Μιχαήλ Χ. Οικονόμου
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1936, 6th edition]