Πλάτων, Χρίστος Α. Παπαναστασίου (εισαγωγή, ερμηνευτικές σημειώσεις)
Πλάτωνος Κρίτων Β΄ Λυκείου
[1977, 25th edition]