Ιωάννης Θ. Παπαβασιλείου
Υγιεινή Ε΄ Γυμνασίου
[1972, 4th edition]