Παναγιώτης Γαβρεσέας
Εγχειρίδιον Φυτολογίας, Α΄ Γυμνασίου
[1970, 11th edition]