Π. Γ. Τσιλήθρας
Εγχειρίδιον ζωολογίας Α΄ Γυμνασίου
[1970, 13th edition]