Γεώργιος Βάρβογλης
Οργανική Χημεία
[1968, 8th edition]