Νικόλαος Δ. Νικολάου, Πέτρος Τόγκας (επιμέλεια)
Πρακτική γεωμετρία δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1951, 2nd edition]