Π. Α. Βαλάκης
Περί σχολικών Εκδρομών
[1925, 2nd edition]