Κοσμάς Κ. Μιχαηλίδης
Πρακτικός Οδηγός Δημοδιδασκάλου
[1928]