Μιχαήλ Κ. Σακελλαρόπουλος
Αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1899]